MENU
wpisz nazwę lub ID...

Pałac w Iłowej.

Dodał: blatro° - Data: 2017-02-14 00:26:10 - Odsłon: 307
Rok 1865


Pałac w Iłowej wchodzi w skład zespołu złożonego z parku otaczającego od północy, po­łudnia i wschodu oraz odsuniętych nieco od rezydencji budynków gospodarczych, usytu­owanych po stronie południowo-zachodniej i rozmieszczonych w kształcie litery L. To wła­śnie przez bramę przejazdową jednego z budynków gospodarczych prowadzi obecnie głów­ny wjazd na teren założenia. Budynek pałacu otacza kanał zasilany wodą przepływającej rzeczki Czernej, wydzielając rezydencję od pozostałych zabudowań. Od strony zachodniej oraz południowej biegnie wokół pałacu taras, z którego poprzez mostki rozpięte nad kana­łem można przedostać się do położonego niżej parku.

Pierwsza wzmianka o rezydencji w Iłowej (niem. Halbau) pochodzi z 1626 roku, kiedy właścicielem dóbr był Krzysztof von Schellendorf, który przebudował wcześniejsze zało­żenie. Późnorenesansowy budynek stanowi trzon obecnego pałacu. W 1 poł. XVIII wie­ku do zachodniego boku dobudowano skrzydło barokowe. Znacząca przebudowa, która nadała rezydencji formę obecną, miała miejsce w latach 1860-1905. Wówczas zmieniono kształt dachów, dobudowano wieżę do skrzydła barokowego, tarasy przy pałacu, podcień przed głównym wejściem. Z tego okresu pochodzi również wystrój wnętrz. Większość prac prowadzona była za Fryderyka Promnitza, być może autorstwa Juliusza Simonettiego, któ­ry budował dla Promnitzów pałac w Żarach oraz kościół w Iłowej. Kolejnym właścicielem, który z rozmachem prowadził prace budowlane całego założenia był Friedrich Maximilian von Hochberg, który kupił rezydencję w 1902 roku i zamieszkiwał w niej do roku 1911. W tym czasie podwyższono skrzydło oraz dobudowano wieże od strony północnej, prze­prowadzono modernizację wnętrz. Wystrój projektował prof. Philippi, a bogate plastycz­nie sztukaterie wykonał C. Giovanette. Od 1914 do 1918 roku dobra pozostawały w posiadaniu Hansa Heinricha von Pless. Od 1929 do 1945 roku właścicielem pałacu był Paul Jentzig. Obecnie w pałacu mieści się szkoła.

Pałac założony został na planie litery L. Składa się ze starszego skrzydła głównego, o wy­miarach 23 × 13 m, mieszczącego dekoracyjny portal wejściowy oraz skrzydła bocznego, znacznie wydłużonego, o wym. 31,50 × 12 m. Bryła budynku generalnie trzykondygnacyj­na, rozczłonkowana jest wykuszami oraz wieżyczkami. Elewacja frontowa budynku głów­nego, północna jest siedmioosiowa, z czego trzy osie środkowe przypadają na elewację wie­ży znacznie wysuniętej przed lico fasady. W partii dachu wieża zwęża się do dwóch osi, przechodząc do zamknięcia w postaci hełmu z latarnią. Oś środkową przyziemia wieży sta­nowi wejście główne wchodzące w skład trójosiowego, bogato rzeźbionego portalu rene­sansowego wykonanego z piaskowca. Przed portalem wybudowano w 1905 roku zadasze­nie wsparte na dwóch filarach. Zamyka je czterospadowy daszek, nawiązujący do chińskiej pagody. Nad portalem trzy osie okien prostokątnych, otoczonych profilowanymi opaska­mi. Od góry otwory okienne zamykają wystające, profilowane gzymsy. Okno środkowe nad portalem oddzielają od bocznych wąskie lizeny, które na granicy z gzymsem wydzie­lającym parter od pierwszego piętra otrzymały ozdobne „fartuszki”. Nad gzymsem partia okien pierwszego piętra stanowi kontynuację osiowości przyziemia. Okna są analogiczne z tą różnicą, że środkowe ujęte zostało wyrobioną w tynku arkadą z profilowaną archiwol­tą. W podłuczu mieści się herb rodziny von Schellendorf. Nad oknem środkowym trzeciej kondygnacji, ujętym, jak poniższe arkadką, widnieje kartusz herbowy Maksymiliana hra­biego von Hochberg oraz napis „RESTAURIRT 1905”. Ta partia elewacji wieży zamknię­ta jest profilowanym gzymsem wygiętym odcinkowo nad osią środkową. Powyżej znajduje się graniastosłup wieży z zegarem, którą zamyka spłaszczony, nieco baniasty, hełm ośmio­boczny przedłużony o latarenkę z chorągiewką. Pozostałe cztery osie przypadają na elewa­cję północną głównego budynku pałacowego. W boniowanym przyziemiu mieści się wej­ście gospodarcze. Ozdobione zostało supraportą w postaci płaskorzeźbionego fryzu i gzym­su wspartego na konsolkach. Nad oknami wieloboczne płyciny. Między otworami okien­nymi przez całą wysokość przyziemia i pierwszego piętra biegnie wykonany z gładkiego tynku pilaster. Powyżej widać gzyms międzykondygnacyjny. Nad nim rozciąga się stre­fa pierwszego piętra, której otwory okienne i stolarka są podobne do opisanych, lecz nie­co wyższe. Okna drugiego piętra otaczają profilowane opaski i wieńczy je gzymsik. Ponad­to pod oknami biegnie najpierw szeroki, gładki pas wyrobiony w tynku, a jeszcze pod nim widnieje „fatruszek”. Nad oknami, bezpośrednio pod gzymsem wieńczącym przebiega pas gładkiego tynku.
Opis zaczerpnięto ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 • /foto/85/85271m.jpg
  1857 - 1882
 • /foto/6396/6396636m.jpg
  1899
 • /foto/4576/4576802m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/75/75487m.jpg
  1900 - 1909
 • /foto/75/75488m.jpg
  1900 - 1909
 • /foto/168/168227m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/191/191918m.jpg
  1900 - 1912
 • /foto/242/242077m.jpg
  1900 - 1930
 • /foto/5228/5228275m.jpg
  1902
 • /foto/4576/4576783m.jpg
  1902 - 1910
 • /foto/5721/5721672m.jpg
  1905
 • /foto/404/404628m.jpg
  1905 - 1907
 • /foto/327/327927m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/3662/3662774m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/3969/3969360m.jpg
  1908
 • /foto/4569/4569197m.jpg
  1910
 • /foto/6046/6046533m.jpg
  1910
 • /foto/6340/6340900m.jpg
  1910
 • /foto/4533/4533191m.jpg
  1910 - 1911
 • /foto/4951/4951504m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/4576/4576753m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/302/302430m.jpg
  1911
 • /foto/4035/4035806m.jpg
  1911
 • /foto/6260/6260000m.jpg
  1912
 • /foto/188/188664m.jpg
  1915
 • /foto/5217/5217852m.jpg
  1915
 • /foto/336/336458m.jpg
  1915 - 1930
 • /foto/5922/5922955m.jpg
  1918
 • /foto/6272/6272063m.jpg
  1918
 • /foto/6119/6119439m.jpg
  1920
 • /foto/6271/6271971m.jpg
  1920
 • /foto/5350/5350284m.jpg
  1920 - 1922
 • /foto/6589/6589753m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/5145/5145048m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/5851/5851242m.jpg
  1925
 • /foto/5856/5856526m.jpg
  1925
 • /foto/5868/5868027m.jpg
  1925
 • /foto/5169/5169325m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/4914/4914323m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/6035/6035525m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/442/442524m.jpg
  1929
 • /foto/4687/4687686m.jpg
  1930
 • /foto/4576/4576609m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/3891/3891866m.jpg
  1940
 • /foto/3416/3416462m.jpg
  1941
 • /foto/261/261364m.jpg
  1960 - 1969
 • /foto/5298/5298488m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/4921/4921102m.jpg
  1964
 • /foto/5119/5119981m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/397/397397m.jpg
  1975
 • /foto/5360/5360896m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/261/261367m.jpg
  1980 - 1990
 • /foto/118/118259m.jpg
  2006
 • /foto/118/118260m.jpg
  2006
 • /foto/95/95243m.jpg
  2006
 • /foto/95/95244m.jpg
  2006
 • /foto/290/290580m.jpg
  2009
 • /foto/396/396934m.jpg
  2011
 • /foto/396/396938m.jpg
  2011
 • /foto/397/397462m.jpg
  2011
 • /foto/397/397467m.jpg
  2011
 • /foto/3372/3372573m.jpg
  2012
 • /foto/5752/5752567m.jpg
  2015
 • /foto/5752/5752568m.jpg
  2015
 • /foto/5752/5752569m.jpg
  2015
 • /foto/5752/5752570m.jpg
  2015
 • /foto/5752/5752571m.jpg
  2015
 • /foto/5752/5752572m.jpg
  2015

www.zvab.com

Poprzednie: Ratusz Strona Główna Następne: Wyciąg talerzykowy Patyczak N-1