Polski Deutsch

Jesteś niezalogowany
NOWE KONTOä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź

Nie znaleziono żadnego obiektu
Szukaj Wyczyść

 
 
 
1
Odcinek 1 (Nowa Sól Południe - Gaworzyce)
2
2
Odcinek 2 (Gaworzyce - Kaźmierzów)
4
3
Odcinek 3 (Kaźmierzów - Lubin Północ)
1
4
Odcinek 4 (Lubin Północ - Lubin Południe)
5
Odcinek 5 (Lubin Południe - Legnica II)
5
 
 
 
 
  ID: 5398079

2015-2019 Budowa S3 (Nowa Sól Południe - Legnica II)Status
W budowie
 

2015-2019 Budowa drogi ekspresowej S3 (odcinek Nowa Sól Południe – Legnica II / A4). Zadanie obejmuje w szczególności:
1. Budowę drogi ekspresowej o długości ok.81,2 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu oraz pas awaryjny, z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie dzielącym o szerokości 12m (wraz z opaskami) oraz 6,0 km o przekroju 2x3 pasy ruchu oraz pas awaryjny.
2. Budowę 13 węzłów drogowych: Nowa Sól Południe, Nowe Miasteczko, Gaworzyce, Drożów, Potoczek, Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ, Lubin Zachód, Lubin Południe, Legnica Północ, Legnica Zachód oraz Legnica II
3. Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4. Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego oraz budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
5. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
6. Budowę obiektów inżynierskich i wiaduktów drogowych, przejść ekologicznych nad drogą ekspresową, przeznaczonych dla dużych zwierząt, przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami, systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów, zbiorników retencyjnych i innych).
7. Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
8. Przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y) wraz z doprowadzeniem mediów tj.: przyłącza oświetleniowego, energetycznego, wodnego, odprowadzenia ścieków.
9. Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), systemu odprowadzającego wody opadowe, zbiorników infiltracyjnych.
10. Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną drogą w zakresie oświetlenia, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
11. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
12. Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
13. Ogrodzenie drogi na całej jej długości.
14. Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją, wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3, wykonanie nasadzeń zieleni.
15. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

Zadanie podzielone zostało na 5 odcinków:
Od węzła Nowa Sól Płd - do węzła Gaworzyce (bez węzła) o dł. Ok 16,4 km
Od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów o dł. Ok 16,9 km
Od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Płn. O dł. Ok 14,4 km
Od węzła Lubin Płn (bez węzła) do węzła Lubin Płd. O dł. Ok. 11,3 km
Od węzła Lubin Płd (bez węzła)do węzła Legnica II (A4 z węzłem) o dł. Ok. 22,6 km
/Petroniusz za www.gddkia.gov.pl /

 

  Lata: 2000 - 2020
komentarze: 0
Droga ekspresowa S3 (odcinek Nowa Sól Południe - Legnica II) - ...


Odcinek 1 (Nowa Sól Południe - Gaworzyce)

Dolny Śląsk / Drogi i autostrady S3 / Droga ekspresowa S3 2 / 2015-2019 Budowa S3 (Nowa Sól Południe - Legnica II) 1

  • 2 fotografie
  • 8 obiektów


Odcinek 2 (Gaworzyce - Kaźmierzów)

Dolny Śląsk / Drogi i autostrady S3 / Droga ekspresowa S3 2 / 2015-2019 Budowa S3 (Nowa Sól Południe - Legnica II) 2

  • 4 fotografie
  • 10 obiektów


Odcinek 3 (Kaźmierzów - Lubin Północ)

Dolny Śląsk / Drogi i autostrady S3 / Droga ekspresowa S3 2 / 2015-2019 Budowa S3 (Nowa Sól Południe - Legnica II) 3

  • 1 fotografia
  • 9 obiektów


Odcinek 4 (Lubin Północ - Lubin Południe)

Dolny Śląsk / Drogi i autostrady S3 / Droga ekspresowa S3 2 / 2015-2019 Budowa S3 (Nowa Sól Południe - Legnica II) 4

  • 3 obiekty


Odcinek 5 (Lubin Południe - Legnica II)

Dolny Śląsk / Drogi i autostrady S3 / Droga ekspresowa S3 2 / 2015-2019 Budowa S3 (Nowa Sól Południe - Legnica II) 5

  • 5 fotografii
  • 7 obiektów